Затверджений на розширеній нараді державних експертів у відповідності до Наказу МОЗ України №1422 від 29.12.2016 р. та Наказу МОЗ України №302 від 21.03.2017.

Список скорочень

Робоча група з адаптації клінічної настанови

Лукач Ервін Венцлович

завідувач відділу онкопатології ЛОР-органів Державної установи «Інститут отоларингології імені проф. О.С. Коломійченка» НАМН України, д.мед.н., професор, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Онкоотоларингологія», заступник голови з клінічних питань;

Ліщишина Олена Михайлівна

дисектор Департаменту стандартизації медичних послуг Державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України», ст.н.с., к.мед.н., заступник голови з методологічного супроводу;

Абизов Рустем Адільович

професор кафедри оториноларингології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, д.м.н.;

Слонецький Ігор Іванович

начальник Управління ліцензування та контролю якості медичної допомоги;

Заболотний Дмитро Ілліч

дисектор Державної установи «Інститут отоларингології імені проф. О.С. Коломійченка» НАМН України, академік НАМН України, д.мед.н., професор;

Іванкова Валентина Степанівна

керівник науково-дослідного відділення радіаційної онкології Національного інституту раку, д.мед.н., професор;

Кізім Володимир Валентинович

лікар відділу онкопатології ЛОР-органів Державної установи «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка» НАМН України, к.м.н.;

Ковтуненко Олександр Васильович

професор кафедри оториноларингології Державного закладу «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України», д.мед.н.;

Матюха Лариса Федорівна

завідувач кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, д.мед.н., професор, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Загальна практика – сімейна медицина»;

Пономарьова Ольга Володимирівна

старший науковий співробітник Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького, к.мед.н.;

Попович Василь Іванович

завідувач кафедри оториноларингології та офтальмології з курсом хірургії голови і шиї Державного вищого навчального закладу «Івано-Франківський національний медичний університет», д.мед.н., професор, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Отоларингологія»;

Сліпецький Роман Ростиславович

асистент кафедри онкології та медичної радіології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького;

Стрежак Валерій Васильович

науковий співробітник відділу онкопатології ЛОР-органів Державної установи «Інститут отоларингології імені проф. О.С. Коломійченка» НАМН України.

Методичний супровід та інформаційне забезпечення

Горох Євгеній Леонідович

начальник відділу якості медичної допомоги та інформаційних технологій Державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України», к.тех.н.;

Мігель Олександр Володимирович

начальник відділу доказової медицини Державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України»;

Шилкіна Олена Олександрівна

начальник відділу методичного забезпечення новітніх технологій у сфері охорони здоров’я Державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України».

Державний експертний центр МОЗ України є членом

Guidelines International Network (Міжнародна мережа настанов)

ADAPTE (Франція) (Міжнародний проект з адаптації клінічних настанов)

Рецензенти

Троян Василь Іванович

Завідувач кафедри отоларингології Запорізького державного медичного університету, д.м.н., професор

Галай Олег Орестович

Завідувач відділом пухлин голови та шиї Львівського державного онкологічного регіонального лікувально-діагностичного центру, д.м. наук

Перегляд адаптованої клінічної настанови заплановано на 2020 рік

Скорочення

БРВ

Безрецидивна виживаність

БСЛВ

Біопсія сторожового лімфатичного вузла

ВЛВ

Висічення лімфатичних вузлів

Гр (Gy)

Грей, одиниця виміру поглинутої дози іонізуючого опромінення

ЗВ

Загальна виживаність

ЗН

Злоякісні новоутворення

ІГХА

Імуногістохімічний аналіз

КТ

Комп'ютерна томографія

ЛЕ

Лімфаденектомія

МДК

Мультидисциплінарна команда

МЛХ

Мікроларингохірургія

МРТ

Магнітно-резонансна томографія

ПАЦ

Пункційно-аспіраційна цитологія

ПЕТ

Позитрон-емісійна томографія

ПТ

Променева терапія

РКД

Рандомізоване клінічне дослідження

ТПБ

Тонкоголкова пункційна біопсія

ХТ

Хіміотерапія

ХПТ

Хіміопроменева терапія

УЗД

Ультразвукове дослідження

ФДТ

Фотодинамічна терапія

BOOST

Додаткова прицільна променева терапія

CHART

Тривала гіперфракціонована прискорена променева терапія

CUADT

Cancer of of the upper aerodigestive tract

ECOG

Eastern Cooperative Oncology Group

IMRT

Інтенсивна модулююча радіотерапія

HPV

Високоонкогенні типи вірусу папіломи людини

NCCN

National Comprehensive Cancer Network,
Загальна національна онкологічна мережа, США

NICE

National Institute for Health and Care Exсellence,
Національний інститут здоров’я та досконалості медичної допомоги, Великобританія

р 16INK4a

Непрямий білковий маркер вірусу папіломи людини

PF

Платина+фторурацил

PTV

Запланований об'єм мішені

TPF

Таксани+платина+фторурацил

Пошук Всі результати