Затверджено наказом МОЗ України № 85 від 11.02.2016

Список скорочень

CC

Підклас хемокинів (ß-хемокіни)

CCL

Ліганд СС-хемокинів

CSS

Опитувальник для оцінки хронічного риносинуситу (англ. Chronic Sinusitis Survey)

HRQOL

Якість життя, що пов’язана із здоров’ям (англ. health-related quality of life)

ICAM-1

Молекула адгезії запалення

IgE

Імуноглобулін Е

IgG

Імуноглобулін G

IgM

Імуноглобулін M

NO

Оксид азоту

NOS

Синтетаза оксиду азоту

RSDI

Індекс непрацездатності при риносинуситі (англ. Rhinosinusitis Disability Index)

SF-36

Скорочена форма опитувальника оцінки якості життя (36 пунктів) (англ.. Short Form 36 Health Survey)

SNOT-20

Аналіз результатів синусоназальних хвороб 20 (англ.. Item Sino-Nasal Outcome Test)

АР

Алергічний риніт

ГКГС

Головний комплекс гістосумісності

ГКС

Г люкокортикостероїди

ГРС

Гострий риносинусит

ДНК

Дезоксирибонуклеїнова кислота

ЕХП

Ендоскопічна хірургія пазух

ІВДШ

Інфекція верхніх дихальних шляхів

ІЛ

Інтерлейкін

КТ

Комп’ютерна томографія

КХС

Кисла хітиназа ссавців

ЛЗП

Лікар загальної практики

МР

Магнітно-резонансна

МРТ

Магнітно-резонансна томографія

НП

Назальний поліп

НПЗП

Нестероїдні протизапальні препарати

ПАМП

Патоген-асоційовані молекулярні патерни

ПКВ7

Пневмококова кон’ югована вакцина семивалентна

ПСПК

Подвійне сліпе плацебо-контрольоване дослідження

ПЦД

Первинна циліарна дискінезія

РГРС

Рецидивуючий гострий риносинусит

РНК

Рибонуклеїнова кислота

РСВ

Респіраторний синцитіальний вірус

СНХ

Середній носовий хід

СРБ

С-реактивний білок

ТПР

Толл-подібний рецептор

ХРС

Хронічний риносинусит

ХРСбезНП

Хронічний риносинусит без назальних поліпів

ХРСзНП

Хронічний риносинусит з назальними поліпами

ЦОГ

Циклооксигеназа

ШОЕ

Швидкість осідання еритроцитів

ЯЖ

Якість життя

Пошук Всі результати