Затверджений на розширеній нараді державних експертів у відповідності до Наказу МОЗ України №1422 від 29.12.2016 р. та Наказу МОЗ України №302 від 21.03.2017.

V. Ресурсне забезпечення виконання протоколу

На момент затвердження цього уніфікованого клінічного протоколу засоби матеріально-технічного забезпечення дозволені до застосування в Україні. При розробці та застосуванні локальних протоколів медичної допомоги (клінічних маршрутів пацієнтів) (ЛПМД (КМП)) необхідно перевірити реєстрацію в Україні засобів матеріально-технічного забезпечення, які включаються до ЛПМД (КМП), та відповідність призначення лікарських засобів Інструкції для медичного застосування лікарського засобу, затвердженій МОЗ України. Державний реєстр лікарських засобів України знаходиться за електронною адресою http://www.drlz.com.ua/.

5.1. Первинна медична допомога

5.1.1. Кадрові ресурси

Лікарі загальної практики –сімейні лікарі, дільничні терапевти. В сільській місцевості така допомога здійснюється фельдшером (медичною сестрою), які мають відповідну підготовку «Медсестринство в онкології».

5.2.1. Матеріально-технічне забезпечення

Оснащення відповідно до Табеля оснащення.

5.2. Вторинна (спеціалізована) медична допомога

5.2.1. Кадрові ресурси

Лікар-отоларинголог, районний онколог. Медичні сестри (фельдшери), які допускаються до догляду за пацієнтами на всіх рівнях, також повинні пройти спеціальну підготовку «Медсестринство в онкології».

Для обстеження пацієнтів необхідна участь лікарів інших спеціальностей: з функціональної діагностики, рентгенолог, з ультразвукової діагностики, хірург, лаборант.

5.2.2.Матеріально-технічне забезпечення

Оснащення: рентгенодіагностичне обладнання, ультразвуковий діагностичний апарат, електрокардіограф, спірограф, лабораторне обладнання, загальноклінічне та морфологічне обладнання та інше – відповідно до Табеля оснащення

5.3. Третинна (високоспеціалізована) медична допомога

5.3.1. Кадрові ресурси

Лікарі: онколог, хірург-онколог, отоларинголог-онколог, лікар з променевої терапії, лікар з функціональної діагностики, лікар з ультразвукової діагностики, радіолог, рентгенолог, ендоскопіст, анестезіолог, лаборант, патологоанатом. Середній медичний персонал.

5.3.2. Матеріально-технічне забезпечення

Оснащення: відповідно до Табеля оснащення закладів охорони здоров’я, які надають медичну допомогу онкологічним хворим.

Лікарські засоби (нумерація не визначає порядок призначення)

1. Антинеопластичні препарати: вінорельбін, гемцитабін, доцетаксел, карбоплатин, паклітаксел, фторурацил, цетуксимаб, цисплатин.

VI. Індикатори якості медичної допомоги

В.о. Директора Медичного департаменту А. Гаврилюк

Пошук Всі результати