Затверджений на розширеній нараді державних експертів у відповідності до Наказу МОЗ України №1422 від 29.12.2016 р. та Наказу МОЗ України №302 від 21.03.2017.

Вступ

Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги (далі – УКПМД) «Рак гортані» розроблений з урахуванням сучасних вимог доказової медицини з метою створення єдиної комплексної та ефективної системи надання медичної допомоги пацієнтам з раком гортані. Заходи з профілактики, своєчасного виявлення даного захворювання та адекватного лікування дозволять суттєво поліпшити якість та зменшити витрати на медичну допомогу.

УКПМД розроблений на основі адаптованої клінічної настанови «Рак гортані», яка ґрунтується на принципах доказової медицини з урахуванням сучасних міжнародних рекомендацій, відображених в клінічних настановах – третинних джерелах, а саме:

  1. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: Head and Neck Cancers, Version 2.2016.
  2. Squamous cell carcinoma of the head and neck: EHNS–ESMO–ESTRO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up, 2010.
  3. Profiling of the Care Processes for Laryngeal Cancer with the Japanese Administrative Database. 2011.
  4. Cancer of the upper aerodigestive tract: assessment and management in people 16 and over, NICE Guideline 36, UK, 2016.
  5. Yoshida T. Safery Guidelines for PDT in The Field of OtorhinolaryngoloГр and Head and Neck Disorders / T. Yoshida // Laser Ther. – 2012.
  6. SFORL Guidelines. Pre-therapeutic histological and cytological assesment in head and neck squamous cell carcinomas. French Society of OtorhinolaryngoloГр Guidelines – 2012 / C. Badoual, C. Righini, B. Barry et al.// Eur. Ann. Otorhinolaryngol., Head Neck Dis.

В УКПМД зосереджено увагу на основних етапах надання медичної до-помоги пацієнтам на рак гортані. Основним завданням при розробці протоколу були забезпечення якості, ефективності та рівних можливостей доступу до медичної допомоги пацієнтам на раком гортані, створення єдиних принципів щодо здійснення профілактики, діагностики, лікування та реабілітації хворих, а також обґрунтування кадрового забезпечення та ресурсного оснащення закладу охорони здоров'я.

УКПМД розроблений мультидисциплінарною робочою групою, до якої увійшли представники різних медичних спеціальностей: лікарі-отоларингологи-онкологи, онкологи, радіологи, хірурги, лікарі загальної практики-сімейні лікарі.

Відповідно до ліцензійних вимог та стандартів акредитації у закладі охорони здоров’я (ЗОЗ) має бути наявний локальний протокол медичної допомоги (ЛПМД), що визначає взаємодію структурних підрозділів ЗОЗ, медичного персоналу тощо (локальний рівень).

Перелік скорочень та визначень, що застосовані в протоколі

АЛТ

Аланінамінотрансфераза

АСТ

Аспартатамінотрансфераза

ВЛВ

Висічення лімфатичних вузлів

Гр (Gy)

Грей, одиниця виміру поглинутої дози іонізуючого опромінення

ЕКГ

Електрокардіографія

ЗОЗ

Заклад охорони здоров’я

ІГХА

Імуногістохімічний аналіз

КТ

Комп'ютерна томографія

ЛДГ

Лактатдегідрогеназа

ЛЕ

Лімфаденектомія

ЛПМД

Локальний протокол медичної допомоги

МКХ-10

Міжнародна статистична класифікація захворювань та пов’язаних порушень стану здоров’я (10-е видання)

МЛХ

Мікроларингохірургічне видалення

МРТ

Магнітно-резонансна томографія

ОКГ

Органи грудної клітки

ПКР

Плоскоклітинний рак гортані

ПЕТ

Позитрон-емісійна томографія

ПТ

Променева терапія

ТПБ

Тонкоголкова пункційна біопсія

ХТ

Хіміотерапія

ХПТ

Хіміопроменева терапія

УЗД

Ультразвукове дослідження

УКПМД

Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги

ЦНС

Центральна нервова система

BOOST

Додаткова прицільна променева терапія

CHART

Тривала гіперфракціонована прискорена променева терапія

ECOG

Eastern Cooperative Oncology Group

IMRT

Інтенсивна модулююча радіотерапія

NCCN

National Comprehensive Cancer Network,
Загальна національна онкологічна мережа, США

NICE

National Institute for Health and Care Exсellence,
Національний інститут здоров’я та досконалості медичної допомоги, Великобританія

р 16 INK4a

Непрямий білковий маркер вірусу папіломи людини

PTV

Запланований об'єм мішені

Пошук Всі результати