Клінічна настанова рекомендована для впровадження в Україні розширеною нарадою державних експертів від 30 листопада 2017р. затверджена на розширеній нараді державних експертів у відповідності до Наказу МОЗ України №1422 від 29.12.2016 р. та Наказу МОЗ України №302 від 21.03.2017

Методологія

Повний опис методів, застосованих при розробці цих рекомендацій, наведений у розділі "Методи" повної версії документа з рекомендаціями (див. пункт Е1 цієї статі, що розміщена у мережевому репозитарії в інтернеті за адресою www.jacionline.org). Нижче ми наводимо стислий опис методології, щоб полегшити розуміння рекомендацій.

Запитання та результати, що становлять інтерес

Масштаб проблем і запитання, на які необхідно відповісти при розробці цієї оновленої редакції рекомендацій ARIA, визначалися членами робочої групи з розробки рекомендацій ARIA. Робоча група з розробки рекомендацій визначила параметри, що є важливими для пацієнтів, а саме: назальні та очні симптоми, якість життя, продуктивність на роботі та при навчанні, а також побічні ефекти. Як і при попередніх переглядах рекомендацій ARIA, ми не визначали формально відносну важливість кожного важливого результату (тобто, який з результатів є більш важливим, а який – менш важливим), а в результаті структурованого обговорення прийняли певний рейтинг, узгоджений робочою групою з розробки рекомендацій24. В цілому, сукупність назальних симптомів, очних симптомів, якість життя, продуктивність на роботі та при навчанні, а також серйозні побічні ефекти вважалися критично важливими для прийняття рішення, а комбінована дія будь-яких побічних ефектів і побічних ефектів, що не були серйозними або не призводили до необхідності припинення лікування, вважалися важливими, але не критичними (див. доказові дані, наведені в пункті Е2 цієї статі, що розміщена у мережевому репозитарії в інтернеті за адресою www.jacionline.org).

Огляд доказових даних і розробка клінічних рекомендацій

В пошуку відповіді на кожне запитання методична група здійснила повний систематичний огляд літератури з метою виявлення і підсумування доказових даних про наслідки впливу різних варіантів лікування на результати, що становлять інтерес. Ми здійснили також систематичний пошук інформації щодо цінностей і преференцій у пацієнтів, а також щодо використання ресурсів (витрат). Ми здійснили систематичний пошук в електронних базах даних "Медлайн" (англ. "Medline"), "Ембейз" (англ. "Embase") та "Кокрейн СЕНТРАЛ" (англ. "Cochrane CENTRAL"). Заголовки й витяги, а потім – і повні тексти статей були проглянуті двічі з метою оцінки їхньої відповідності заздалегідь визначеним критеріям. Підтримувався зв'язок з членами робочої групи з метою підтвердження повноти зібраних доказових даних і отримання пропозицій стосовно інших статей, що могли залишитися непоміченими в ході електронного пошуку.

З метою оцінки впливу на кожний результат, що становить інтерес, ми здійснили мета-аналіз з використанням версії 5.3.525 програмного забезпечення "Кокрейн Колаборейшн Рив'ю Менеджер Софтвейр" (англ. "Cochrane Collaboration Review Manager Software"). Ми підготували резюме доказових даних (див. пункт Е2 у статті у мережевому репозитарії в інтернеті) по кожному із запитань згідно з підходом GRADE19, використовуючи онлайн-додаток для допомоги розробці рекомендацій під назвою "ГРЕЙДпро Гайдлайн Дівелопмент Тул" (англ. "GRADEpro Guideline Development Tool") (www.gradepro.org).

Коли триваючі результати (наприклад бали симптомів чи якість життя) вимірюються за різними шкалами, результати можуть бути об'єднані лише шляхом мета-аналізу з використанням стандартизованої середньої різниці (ССР), що виражається в одиницях СР26. Результати у вигляді ССР складно інтерпретувати. Для полегшення тлумачення цих результатів ми використовували інтерпретацію масштабу ефекту, застосовуючи звичайний критерій Коена (англ. "Cohen conventional criteria")27/: ССР, що дорівнює приблизно 0,2, означає слабкий ефект, ССР на рівні приблизно 0,5 вважається помірним ефектом, а ССР на рівні приблизно 0,8 або більше вважається значним ефектом. В усьому цьому документі ми використовували саме таке тлумачення масштабів ефектів впливу, коли визначали ефект впливу як слабкий, помірний або значний.

Ми оцінювали ризик систематичної помилки на кінцевому етапі, використовуючи метод визначення систематичної помилки, запропонований організацією "Кокрейн Колаборейшн" (англ. "Cochrane Collaboration", "Кокрейнівське співробітництво")28. Після цього, ми оцінювали достовірність масиву доказових даних (тобто достовірність оцінених ефектів, яка ще відома як "якість доказових даних") для кожного результату, що становить інтерес, у відповідності з підходом GRADE29, спираючись на такі критерії: ризик систематичної помилки, точність, узгодженість і масштаби оцінок ефектів, однозначність доказових даних, ризик упередженості публікації, наявність дозозалежності та оцінка ефекту залишкових чинників, що заважають інтерпретації даних. Достовірність доказових даних оцінювали за категоріями 4-х рівнів: високий, середній, низький і дуже низький.

По кожному запитанню ми підсумовували всю інформацію у формах за концепцією "від наявних доказових даних до прийняття рішення" (ДдР) (див. пункт Е2 у статті у мережевому репозитарії в інтернеті), що включали стислу інформацію про бажані й небажані наслідки для здоров'я, достовірність доказових даних стосовно цих наслідків, доказові дані та припущення щодо цінностей і преференцій у пацієнтів, необхідні ресурси і ефективність витрат, потенційний вплив на забезпечення рівності у галузі охорони здоров'я, прийнятність різних варіантів лікування для різних зацікавлених сторін і про можливості здійснення лікування30. Проекти документів з обговоренням усіх цих чинників та з рекомендаціями у формах ДдР були підготовлені Джей. Ел. Бі., хто був також і клінічним експертом. Форми ДдР по всіх запитаннях розглядалися членами робочої групи з розробки рекомендацій ARIA, які надали свої зауваження в електронному вигляді та під час очного засідання з питань інтегрованих шляхів догляду при захворюваннях дихальних шляхів (англ. "Integrated Care Pathways for Airway Diseases", скор. AIRWAYS ICPs)31,32 та довідкових сайтів, присвячених слабкості у людей похилого віку Європейського інноваційного партнерства з питань активного і здорового старіння (англ. "Frailty European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing Reference Sites"), що відбулося 2 липня 2015 року в Лісабоні, Португалія33. Були розглянуті усі коментарі, згідно з чим у форми ДдР були внесені відповідні зміни. Модифіковані форми ДдР, що включали оцінку доказових даних досліджень, додаткові міркування членів робочої групи ARIA та проекти рекомендацій, були надіслані через онлайн-додаток "Сервей Манкі" (англ. "SurveyMonkey") (www.surveymonkey.com) усім членам робочої групи ARIA на розгляд і затвердження або відхилення, а також для отримання їхніх коментарів. Ми зареєстрували і розглянули усі згоди/незгоди, коментарі та пропозиції щодо внесення змін. Остаточні форми ДдР ми виклали в пункті Е2 у мережевому репозитарії в інтернеті.

Рішення щодо рекомендацій та їхньої сили приймалися консенсусом. Робоча група з розробки рекомендацій ARIA прийняла остаточний текст рекомендацій та коментарів із додатковими зауваженнями по кожній рекомендації. Остаточний документ, включаючи рекомендації, був розглянутий і погоджений усіма членами робочої групи з розробки рекомендацій.

Згідно з підходом GRADE, сила рекомендацій може бути визначена як "сильна" або "умовна", в залежності від ступеня впевненості робочої групи з підготовки рекомендацій в тому, що дотримання рекомендацій принесе пацієнтам більше користі, ніж шкоди. Формулювання тексту рекомендації віддзеркалює її силу: формулювання "ми рекомендуємо" можна тлумачити як сильну рекомендацію, формулювання "ми висуваємо в якості можливої пропозиції" – як умовні рекомендації. У Рамці 1 наведені запропоновані тлумачення поняття сильних і умовних рекомендацій.

Рекомендації

Ми наводимо усі рекомендації у таблиці І. У повному документі рекомендацій в пункті Е1 у мережевому репозитарії в інтернеті ми обґрунтовуємо підстави, на яких базуються рекомендації, та викладаємо міркування щодо усіх чинників, що вплинули на розробку рекомендацій, а саме: вплив на усі важливі наслідки для здоров'я, достовірність існуючих доказових даних, цінності та преференції у пацієнтів, прийнятність для зацікавлених сторін, потреби в ресурсах, можливість здійснення лікування і будь-які питання щодо забезпечення рівності у галузі охорони здоров'я. В пункті Е1 у мережевому репозитарії в інтернеті наведені детальні резюме доказових даних, що підтримують кожну рекомендацію, та міркування робочої групи з розробки рекомендацій.

Як застосовувати ці рекомендації

Рекомендації ARIA щодо лікування АР не призначені для нав'язування стандартів медичної допомоги конкретним країнам. Вони забезпечують основу для прийняття раціональних інформованих рішень пацієнтами, батьками, клініцистами та іншими спеціалістами в галузі охорони здоров'я. Клініцисти, пацієнти, треті сторони, експертні ради медичних організацій, інші зацікавлені сторони або суди не повинні розглядати ці рекомендації в якості вимог. Рекомендації забезпечують орієнтири для лікування типових пацієнтів; жодна рекомендація не може врахувати всі, часто неспростовні, унікальні індивідуальні обставини. Таким чином, жодний, хто уповноважений оцінювати дії спеціалістів у галузі охорони здоров'я, не повинен застосовувати ці рекомендації механічно або беззастережно.

Рамка 1. Сила рекомендацій

Сильна рекомендація

Для пацієнтів: більшість пацієнтів у такій ситуації надаватимуть перевагу дотриманню рекомендованої стратегії і лише незначна їх частина – ні.

Для клініцистів: більшість пацієнтів повинні отримати таке лікування. Дотримання сильної рекомендації може бути використане як критерій якості або індикатор ефективності лікування. Мало вірогідно, що пацієнтам знадобиться додаткова допомога при прийнятті рішень, що відповідатимуть їхнім цінностям і преференціям.

Для керівників, які відповідають за формування політики у галузі охорони здоров'я: в більшості випадків цю рекомендацію можна приймати як обов'язкову стратегію або як показник ефективності.

Умовна рекомендація

Для пацієнтів: більшість пацієнтів у такій ситуації надаватимуть перевагу дотриманню стратегії, запропонованої в якості можливої, але значна їх частина – ні.

Для клініцистів: визнайте, що кожному пацієнту потрібна своя стратегія лікування і що Ви повинні допомогти кожному пацієнту прийняти відповідне рішення, що відповідатиме його/її цінностям і преференціям. Можливо, пацієнтам знадобиться додаткова допомога при прийнятті рішень, що відповідатимуть їхнім цінностям і преференціям.

Для керівників, які відповідають за формування політики у галузі охорони здоров'я: формування політики у галузі охорони здоров'я вимагатиме проведення широкої дискусії та залучення різних зацікавлених сторін. Документування належного (наприклад спільного) процесу прийняття рішень може служити показником ефективності.

При цитуванні або перекладі рекомендацій з цього керівництва ніколи не можна опускати твердження стосовно основоположних цінностей і преференцій у пацієнтів, а також пояснювальні зауваження, що супроводжують кожну рекомендацію.

Пошук Всі результати